Unia
Europejska

Słownik pojęć

Alerty Pogodowe – funkcjonalność Platformy Inteligentny Dach służąca do śledzenia komunikatów pogodowych i zawiadamiania wyznaczonych osób o ewentualnych pogodowych zagrożeniach.

Aplikacja mobilna Sense Smart Roof – mobilna aplikacja pozwalająca na logowanie się do Platformy Inteligentny Dach na telefonie lub tablecie. Możliwa do pobrania z App Store oraz Google Play.

Budynek – jeden pojedynczy obiekt objęty monitoringiem Platformy Inteligentny Dach.

Infrastruktura – rzut techniczny budynku z precyzyjnie zaznaczoną lokalizacją wszystkich zamontowanych sensorów oraz strukturą okablowania.

Lokalizacja – geograficzna przestrzeń (np. park deweloperski, miasto, gmina), w której znajduje się jeden lub więcej budynków objętych monitoringiem Platformy Inteligentny Dach.

Pakiet – rodzaj pakietu określa liczbę funkcjonalności dostępnych w Platformie Inteligentny Dach.

Panel – nazwa okna prezentująca widok Lokalizacji lub Budynku.

Platforma Inteligentny Dach – kompleksowe narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem dachów płaskich.

Pomiar ugięcia dachu – mierzony przez urządzenie Sense S-one i przedstawiony jako wartość procentowa. Obliczeń dokonuje Platforma Inteligenty Dach z porównania aktualnej wartości ugięcia do wartość maksymalnej. Wartość ta jest zawsze skonfigurowana dla danego punktu pomiarowego.

Pomiar wysokości słupa wody – mierzony przez urządzenie DSW i przedstawiony jako wartość procentowa obliczona przez Platformę Inteligenty Dach, która porównuje aktualną wysokość słupa wody do maksymalnej wartości słupa wody skonfigurowanej dla danego punktu pomiarowego.

Powiadomienie – komunikat dotyczący budynku/-ów kierowany do użytkowników Platformy Inteligentny Dach.

Użytkownik Platformy Inteligentny Dach – osoba zarejestrowana w Platformie Inteligentny Dach, posiadająca login i hasło.

Zakładka – widok prezentujący wybrane informacje w oknie Panelu, dotyczące Lokalizacji lub Budynku.