Unia
Europejska

Start In Poland

Nazwa projektu: „Indywidualny program akceleracyjny Brinc dedykowany startupom sektora hardware, IIoT, AI, AR”

Grantobiorca: Brinc Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział w Polsce. Beneficjent końcowy: Sense Monitoring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość dofinansowania dla beneficjenta końcowego: 250 000,00 zł. Pomocy publicznej udzielono w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi kapitałowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działania 2.5 Programy akceleracyjne

Nazwa projektu: „Przygotowanie firmy Sense Monitoring do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.”

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest przygotowanie firmy Sense Monitoring do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w celu sprzedaży innowacyjnego produktu – Systemu SENSE S-One. Realizacja projektu umożliwi realizować cel przedsiębiorstwa, czyli wzrost przychodów oraz dywersyfikację działalności operacyjnej, poprzez sprzedaż kluczowego produktu firmy na wielu rynkach zagranicznych. Koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 403.600,00, wkład Funduszy Europejskich wynosi 343.060,00 PLN.