Unia
Europejska

Start In Poland

Nazwa projektu: „Indywidualny program akceleracyjny Brinc dedykowany startupom sektora hardware, IIoT, AI, AR”

Grantobiorca: Brinc Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Oddział w Polsce

Beneficjent końcowy: Sense Monitoring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania dla beneficjenta końcowego: 250 000,00 zł

Pomocy publicznej udzielono w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi kapitałowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działania 2.5 Programy akceleracyjne