Unia
Europejska

POLITYKA PRYWATNOŚCI SENSE MONITORING sp. z o.o.

Prywatność, w tym zagadnienia związane z danymi osobowymi, jest w dzisiejszych czasach dobrem zyskującym coraz bardziej na znaczeniu. Dlatego też jako SENSE MONITORING pragniemy podkreślić, że dobro naszych klientów oraz osób, z którymi współpracujemy a także naszych kontrahentów i osób zainteresowanych naszymi usługami i produktami, śledzących informacje o nich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, jest dla nas priorytetem. Szanując prywatność, dbamy o właściwą ochronę ww. dóbr. Z tego powodu każda korespondencja kierowana do nas (także drogą elektroniczną poprzez e-mail) jest przez nas chroniona, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz portal lub kontaktuje się z nami w inny sposób, wiedział, jak chronimy jego prywatność i w jaki sposób może sam ją chronić. Dlatego warto zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi także realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. Art. 13 i 14 ust. 1 RODO.

Jakimi pojęciami posługujemy się wielokrotnie w Polityce Prywatności?

 1. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca nasza stronę internetową, jak również osoby uczestniczące w procesie rekrutacji, czy też kontaktujące się z nami w dowolnej sprawie, np. poprzez formularz kontaktowy.
 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SENSE MONITORING  sp. z o.o. (ul. Zofii Nałkowskiej 11, 38-500 Sanok), nr KRS 0000676863, nr NIP 5213780421 – dalej: SENSE.
 2. Administrator prowadzi stronę internetową https://sense-monitoring.com. Pamiętaj, że odwiedzając stronę, kontaktując się z nami telefonicznie czy też kierując do nas korespondencję, także korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego portalu internetowego. Z pomocą odnośnika, który może zostać zawarty na naszej stronie, Użytkowniku możesz zostać przekierowany na inną stronę, gdzie będzie obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 4. Korzystamy także z mediów społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn), gdzie można znaleźć informacje o nas i komunikować się z nami. Jednakże zasady ochrony danych osobowych w tych mediach zostały uregulowane oddzielnie – przez ich właścicieli. Warto zapoznać się z zasadami ochrony danych na tych portalach (Polityki Prywatności, Polityki cookies).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym np. podanie danych wymaganych w związku z zamówieniem, umową, uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Administratora jest konieczne celem procesu biznesowego, natomiast podawanie nieobowiązkowych danych wymaga udzielenia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Jeśli Użytkowniku odmówisz podania danych lub udzielenia zgody nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie usług. 
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 7. System Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco – przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 8. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Osoby odwiedzające mogą przeglądać stronę bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. W związku z prowadzeniem portalu internetowego jak i stron firmowych w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) zbieramy, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:
  1. Adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych;
  2. Adres e-mail oraz imię wskazane przy zapisie na newsletter;
  3. Dane niezbędne do rejestracji użytkownika  (imię , nazwisko, adres mail, hasło)
  4. Identyfikatory oraz treść wpisów w komentarzach na naszym blogu, jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia lub innej moderacji określonych wpisów;
  5. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;
  6. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe zbierane od Użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu w celu zgromadzenia potrzebnej informacji.
 3. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez formularz kontaktowy mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych – w tym zakresie będziemy oddzielnie pozyskiwać zgody Użytkowników.
 4. Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter służą do wysyłania spersonalizowanych wiadomości o aktywności SENSE (np. publikacjach nowych artykułów na blogu).
 5. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę (jak i naszych stron w ww. mediach społecznościowych) docierają do nas w postaci statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika – osoby fizycznej. Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.
 6. Dane gromadzone w celach marketingowych służą m.in. późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych oferujących taką możliwość.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Użytkownika)- w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym przyszłych), odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą dedykowanego do tego formularza umieszczonego na stronie Administratora, przesłania informacji handlowych, marketingowych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z naszymi Klientami oraz dla poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; aby tego dokonywać możemy prowadzić analizę aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, marketingu produktów lub usług własnych, 
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; dotyczy to danych pracowniczych jak i danych związanych z realizacją usług i procesów biznesowych (np. dane wymagane przez przepisy rachunkowe),
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora)– w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i realizacji marketingu bezpośredniego;
 2. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
 3. Aktywność Użytkownika na stronie, może być także rejestrowana w logach systemowych – są one zbierane w związku ze świadczeniem usług. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych –  na przykład dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju plików zbieranych – cookies dotyczące czasu pokazywania komunikatu przechowywane są przez 1 miesiąc.
 2. Ponadto, w przypadku zatrudnienia, dane przetwarzamy (w tym przechowujemy) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (w tym przez okres świadczenia pracy, przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji. 
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Dane  wykorzystywane do wysyłania newslettera są przechowywane  do czasu cofnięcia zgody lub przekazania zaprzestania ich wykorzystywania. Użytkownik może samodzielnie, w każdej chwili wypisać się z list/listy mailingowej poprzez kliknięcie linku na samym końcu maila, w zdaniu: „Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj”.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności naszym Partnerom, dostawcom i producentom odpowiedzialnym za obsługę/aktualizację/dostawę systemów informatycznych, strony internetowej (np. hostingodawca, producent oprogramowania wykorzystywanego do administrowania stroną) i innym podmiotom takim jak firmy świadczące usługi, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. W takich przypadkach wskazujemy w specjalnych klauzulach informacyjnych (np. przy okazji pozyskiwania zgód Użytkowników zgłaszających chęć uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Nas) do kogo przekazujemy dane.
 3. Dane osobowe gromadzone do celów marketingowych udostępniane są Facebookowi i LinkedIn, którzy dokonują dla nas wyświetlania reklam.
 1. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.  
 2. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

Polityka Cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą m.in. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czasu pokazywania komunikatów na stronie, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając, np. z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. W tym zakresie możemy korzystać także z innych narzędzi.  Administrując naszą stroną wykorzystujemy także oprogramowanie WordPress. Natomiast w zakresie korzystania z naszych profili (fanpage) w mediach społecznościowych możemy posługiwać się dostępnymi w nich  oprogramowaniem (np. Facebook Ads, LinkedIn Ads). 
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy przede wszystkim następujące pliki cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 8. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 9. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 10. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, po to by oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie/serwisie. Aby móc ze sobą powiązać działania, które Użytkownicy wykonują w czasie różnych sesji, w pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania przez Użytkownika z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Dane kontaktowe Administratora

 1. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail contact@sense.com.pl pod numerem telefonu: +48 604 135 370 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Dlatego dbamy o to, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz sprawdzamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.