SENSE Monitoring - Korona
Sektor общественные здания
Użytkownik: Korona
Budynek: Shopping Centre CORONA
Adres: Praspyekt Nyezalyezhnastsi 154, Minsk
Powierzchnia: 15 000 m2